วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แรกเิริ่มเดิมที

นี่ไม่ไช่หลักศาสน์ใดๆ
นี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อเลื่อนลอย
นี่ไม่ใช่แค่ความฝันลมๆ แล้งๆ
แต่นี่...คือเรื่องที่ควรค่าแก่การพิจารณา

***ชีวิตคืออะไร***
ชีวิต ประกอบไปด้วย กาย (สังขาร) กับ จิต (วิญญาณ) รวมกันกลายเป็น ชีวิต
สองสิ่งอยู่รวมกันชีวิตจึงดำรงอยู่ หากสองสิ่งแยกจากกันเมื่อใด ส่วนที่แยกออกจะไปตามวิถีของมันเอง
กายที่ไร้วิญญาณ ก็จะไม่อาจดำรงความเป็นสรีระกายนั้นอยู่ได้ เมื่อไม่มีจิตอยู่ ก็จะถูกย่อยสลายให้เน่าเปื่อยกลายเป็นดินในที่สุด
จิตที่ไร้กายพักพิง ก็จะเดินทางไปตามวิถีแห่งวิบากกรรมเพื่อหาร่างกายที่เหมาะสมอาศัยอยู่ต่อไป

***ที่มาของจิต และกาย***
กาย หรือ สังขาร ได้มาจากพ่อและแม่ เซลล์ไข่ผสมกับสเปิร์ม รวมกันเป็นกายเนื้อ
จิต หรือ วิญญาณ มาจากภายนอก ผ่านการเดินทางมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อมีเหตุปัจจัยเกี่ยวโยงกัน สามารถดึงดูดให้จิตดวงนั้นเข้าปฏิสนธิในครรภ์ได้

***สภาวะดังเดิมของจิต***
สภาวะดั้งเดิมของจิต หรือ จิตเดิมแท้ มีสภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์ จุดเริ่มต้นของจิตไม่มีใครบอกได้ว่าเริ่มต้นเมื่อใด และจะมีจุิดสิ้นสุดเมื่อใด แต่บอกได้อย่างหนึ่งว่า จิตก็คือสภาวะเดียวกันกับธรรม (อันเป็นธรรมชาติดั้งเดิม)
ธรรม ก็ไม่มีใครบอกได้ว่า มีอยู่ตั้งแต่เมื่อใด แต่การมีของธรรม ทำให้สรรพสิ่งเกิดขึ้น ธรรมมีอำนาจที่จะสร้างและกำหนดกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่ง รวมถึงสิ่งที่มีรูปลักษณ์และไร้รูปลักษณ์ ล้วนเกิดจาก "ธรรม" เท่านั้นเอง